Regulamin

§ 1 Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bingo-spa.pl, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze wszystkich usług sklepu internetowego.

Sklep http://bingo-spa.pl prowadzony jest przez Sylwię Piętka działającej w ramach firmy Ekskluzywna Marka Sylwia Piętka pod adresem ul. Moniuszki 26a 41-902 Bytom NIP: 635-159-55-07

.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

Dane adresowe:

Ekskluzywna Marka Sylwia Piętka ul. Moniuszki 26a 41-902 Bytom,

Dane teleadresowe:

e-mail: bingospa.zakupy@gmail.com

tel:  784 866 839

Dane teleadresowe na potrzeby reklamacji:

e-mail: bingospa.zakupy@gmail.com

 

§ 2 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług sklepu internetowego;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji;

5) Konto (Konto Klienta) – podstrona sklepu, w ramach której klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień;

6) Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji, będący jednocześnie adresem email klienta.

7) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez klienta konta klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie sklepu: bingo-spa.pl

10) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://bingo-spa za pośrednictwem którego klient może składać  zamówienia, a także korzystać z pozostałych usług sklepu;

11) Strona – usługodawca lub klient;

12) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży;

13) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu, której przedmiotem są towary;

14) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie za pośrednictwem sklepu;

15) Usługodawca – Firma Ekskluzywna Marka Sylwia Piętka ul. Moniuszki 26a 41-902 Bytom NIP: 635 159 55 07

16) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

17) Zamówienie – oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży z usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży.

 

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:

1) przedstawienie oferty sklepu,

2) możliwość składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym i tym samym zawierania umów sprzedaży na odległość,

3) informowanie klienta o bieżącym statusie zamówienia,

4) możliwość korzystania z konta klienta,

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania rejestracji.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej sklepu.

5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

§ 4 Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu) i Sprzedawcy

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie towaru wskazany jest inny termin dostarczenia towaru).

§ 5 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep internetowy należy wejść na stronę internetową sklepu, a następnie dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty lub informacje.

3. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w sklepie w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Dalej klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy, a następnie loguje się do konta klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia (może podać dane jednorazowo albo dokonać rejestracji). Kolejny krok podczas składania zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie zamówienia.

4. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta regulaminu.

5. Z chwilą skutecznego złożenia zamówienia dochodzi do  zawarcia umowy sprzedaży.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia złożonego przez klienta niebędącego konsumentem.

 

§ 6 Ceny, płatności oraz dostawa towaru

1. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia oraz określone w §6 ust. 6 regulaminu. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w chwili składania zamówienia.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem) albo gotówką przy odbiorze osobistym towaru w lokalu usługodawcy,

c) za pośrednictwem serwisu Tpay– płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,

5. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za towar na rachunku bankowym usługodawcy, a w przypadku płatności za pośrednictwem Tpay wysyłka będzie realizowana dopiero po uznaniu konta usługodawcy z tytułu wpłaty za towar.

6. Usługodawca dostarcza zamówione towary za pośrednictwem wskazanej w procesie składania zamówienia firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej S.A. albo z wykorzystaniem Paczkomatów firmy InPost.

7. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania umowy sprzedaży przez klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania umowy sprzedaży przez kupującego sprzedawca może wezwać kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie umowy sprzedaży przez kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, sugerujemy, aby konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2) niekompletności przesyłki,

3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

9. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy towaru i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

10. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru).

11. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez sprzedawcę konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta z chwilą wydania towaru konsumentowi. Za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez konsumenta.

 

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt odesłania).

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów zapłacone przez klienta przy zakupie towarów, przy czym jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy konsument zamówił kilka rzeczy i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zwracając jedną lub kilka rzeczy ale nie wszystkie, wówczas nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów dostawy.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności  przelewem bankowym na rachunek bankowy podany przez konsumenta

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Niezgodność towaru z umową (reklamacje)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonej przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

b) Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór.

c) Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

3. Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres usługodawcy: Ekskluzywna Marka ul. Moniuszki 26a 41-902 Bytom

4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, klient może:

a) żądać wymiany towaru na wolny od wad; albo

b) żądać usunięcia wady; albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

5. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy w przypadku gdy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku gdy konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do sprzedawcy odbywa się przez konsumenta ale na koszt sprzedawcy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową sprzedaży (wady fizycznej) konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

13. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:

a) pisemnie na adres reklamującego

b) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email

c) drogę telefoniczną

 

§ 9 Przedsiębiorca jako Kupujący

1. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje mu z wyłączeniem towaru na indywidualne zamówienie, takiego jak meble oraz sprzęt o dużym gabarycie takich jak m. in. infrazony, sauny do włosów, nawilżacze.

2. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.

3. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca odpowiada wobec przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:

a) Po otrzymaniu towaru przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru lub też innych nieprawidłowości towaru przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.

c) Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Towar.

d) W przypadku, gdy przedsiębiorca realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do sprzedawcy odbywa się przez przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że strony ustalą inaczej.

e) Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez sprzedawcę.

f) Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.